Dostawa i zwroty

I. Dostawa.

1.1. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


1.2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.


1.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL i DPD, do punktów z obsługą DHL, DPD i ORLEN Paczka  lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu. W okresie zimowym, z powodu możliwości zamarzania i uszkodzenia Towaru, dostawa do Paczkomatów będzie wyłączana. Co zostanie opisane w zakładce KOSZYK. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie: www.escinea.pl

1.4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.


1.5. Termin realizacji wysyłki (realizacja wysyłki rozumiana jako dostarczenie przesyłki do punktu firmy kurierskiej lub przekazanie bezpośrednio kurierowi) wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.


1.6. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionego Towaru.

1.7. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: sklep@escinea.pl (protokół posiada kurier).

1.8. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: sklep@escinea.pl

  • Przy zakupie powyżej 200,00 zł dostawa gratis 
  • Przesyłki dostarczamy w dni robocze.
  • Czas potrzebny na dostawę przez firmę kurierską liczony jest od momentu wysłania Towaru ze Sklepu, do momentu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres przez kuriera lub do punktu odbioru.
  • Po wysłaniu Towaru ze Sklepu otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS zawierającą numer listu przewozowego przesyłki, na podstawie którego możesz śledzić jej doręczenie  na stronie dostawcy oraz uzyskasz informacje o sposobie i czasie odbioru.


II. Reklamacje dotyczące Towarów.


2.1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Wyłączenie to nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2.2. ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.


2.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@escinea.pl. ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2.4. ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że subiektywne odczucia Klientów dotyczące ich indywidualnych gustów nie oznaczają, że Towar ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.1. ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowa 15, 02-708 warszawa bądź mailowo pod adres sklep@escinea.pl lub też przy użyciu formularza kontaktowego.


3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


3.5.  ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IV. Prawo odstąpienia od Umowy.

4.1., Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.


4.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

4.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego telefonicznie, wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


4.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

– Adresat: ESCILAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie u. Bukowa 15, 02-708 Warszawa


– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() / umowy dostawy następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy()/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

4.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument przekazał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W ramach informacji o odstąpieniu od Umowy zaleca się przekazanie dodatkowych informacji, które ułatwią identyfikację przesyłki.


4.6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4.7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

4.8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis nie dotyczy częściowego odstąpienia od Umowy (co do wybranych Towarów w ramach Zamówienia) w przypadku, w którym koszty dostarczenia towarów zostały pobrane ryczałtowo – w stałej kwocie i nie zależą od wielkości dostawy.

4.9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

4.10. W przypadku zwrotu Towaru  do Sklepu z powodu nie odebranie przez Kupującego, bez wypowiedzenia umowy, prawidłowo dostarczonego Towaru powoduje, że wszystkie koszty dostawy i zwrotu Towaru ponosi Kupujący. 

Shopping Cart